Samahita Retreat

✏ī¸ Description

Since 2003, Samahita Retreat has been the home of yoga, breathwork, and wellness in Thailand. Samahita is dedicated to helping you increase your energy level, recover, and enhance your vitality, through yoga, fitness, and wellness, in nature, directly on the beach.

📷 Photos of Samahita Retreat