Auke Lake B&B - Travel Companion Hub

Auke Lake B&B

Auke Lake B&B

✏ī¸ Description

ALASKA! The name says adventure, wilderness, abundant fish and wildlife, temperate rainforests, land and water virtually untouched by man. We at Auke Lake Bed & Breakfast invite you to come explore Southeast Alaska, up-close and personal. Dale and Honey Bee Anderson have assembled top-quality experiences designed for the traveler looking for an intimate, touch-and-feel adventure. A lifetime of Alaskan experience will be used to put together your unforgettable Alaskan adventure.

📷 Photos